صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۳,۹۷۶,۹۱۸ ۹۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۶۱ ۰.۲۶ % ۱۹,۴۱۵ ۰.۴۸ % ۱,۴۹۴,۸۴۳ ۳۷.۳۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۳,۹۷۶,۹۱۸ ۹۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۶۱ ۰.۲۶ % ۱۹,۴۰۷ ۰.۴۸ % ۱,۴۹۴,۸۴۳ ۳۷.۳۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۳,۹۷۶,۹۱۸ ۹۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۶۱ ۰.۲۶ % ۱۹,۳۹۹ ۰.۴۸ % ۱,۴۹۴,۸۴۳ ۳۷.۳۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۴,۰۱۳,۶۰۵ ۹۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۵۳ ۰.۷۶ % ۳۸,۶۲۸ ۰.۹۵ % ۱,۵۱۱,۲۶۰ ۳۷.۰۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۴,۰۱۴,۹۰۶ ۹۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۴۹۷ ۱.۲۲ % ۸۰,۷۰۲ ۱.۹۵ % ۱,۵۲۱,۲۵۲ ۳۶.۶۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۴,۰۹۱,۲۷۵ ۹۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۲۲ ۰.۶۳ % ۶۷,۰۵۰ ۱.۶ % ۱,۵۹۴,۴۸۲ ۳۸.۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۴,۱۶۷,۹۹۵ ۹۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۲۴ ۰.۶۵ % ۳۱,۱۵۳ ۰.۷۴ % ۱,۶۱۴,۵۶۱ ۳۸.۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۴,۲۰۷,۵۰۲ ۹۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۳۳ ۰.۷۷ % ۴۰,۵۳۴ ۰.۹۵ % ۱,۶۴۲,۲۵۲ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۴,۲۰۷,۵۰۲ ۹۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۳۳ ۰.۷۷ % ۴۰,۵۲۶ ۰.۹۵ % ۱,۶۴۲,۲۵۲ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۴,۲۰۷,۵۰۲ ۹۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۳۳ ۰.۷۷ % ۴۰,۵۱۸ ۰.۹۵ % ۱,۶۴۲,۲۵۲ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ %