صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صورت های مالی نه ماهه منتهی به۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ تیر ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ضورتمالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اصلاحیه افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ اصلاحیه افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت های مالی نه ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ صورت های مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰مهر۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ مرداد۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ صورت‌های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ اصلاحیه گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ اصلاحیه صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ فروردین۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ افشای پرتفوی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰بهمن۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰دی۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰آذر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰آبان۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۰۸شهریور۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱مرداد۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱فروردین ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ دی۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ فروردین۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ فروردین۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ فروردین۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ فروردین۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰دی۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۰دی۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰مهر۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ صورت های مالی مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ صورت مالی میاندوره ایی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ گزار عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ صورت مالی یکساله حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ صورت مالی یکساله حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ گزارش عملکرد منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ صورت های مالی منتهی به ۹۴/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۹۴/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ صورت مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد منتهی ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ صورت های مالی میان دوره ای برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ دانلود