صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۴۷,۰۸۰ ۹۲.۲۴ ۵,۰۹۵,۰۴۶ ۹۷.۳۴ ۴,۵۰۱,۱۶۶ ۹۸.۱۴ ۳,۹۷۶,۹۱۸ ۹۹.۲۶
اوراق ۶۳۲ ۰.۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴۳,۷۴۹ ۶.۲۴ ۸۱,۳۷۶ ۱.۵۵ ۳۱,۱۰۰ ۰.۶۸ ۱۰,۳۶۱ ۰.۲۶
سایر دارایی ها ۱۰,۰۸۳ ۱.۴۴ ۵۸,۰۹۳ ۱.۱۱ ۵۳,۹۹۸ ۱.۱۸ ۱۹,۴۱۵ ۰.۴۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۱۹,۷۱۴ ۴۵.۵۷ ۲,۰۸۶,۱۹۴ ۳۹.۸۵ ۱,۷۱۸,۳۲۰ ۳۷.۴۷ ۱,۴۹۴,۸۴۳ ۳۷.۳۱
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد