صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۵,۳۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۱۴,۶۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۶۶,۲۸۲,۵۱۷,۲۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۶۴۴,۹۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۵۰۸,۰۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۵۰۸,۰۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۹,۶۴۴,۹۳۰ ۱۹,۵۰۸,۰۲۲ ۰ ۱,۳۲۴ ۵۸۵,۲۸۰ ۹۰ ۲۹۹,۹۴۷ ۲۸۵,۳۳۳ ۵,۵۶۶,۲۸۲,۵۱۷,۲۲۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۹,۸۰۵,۱۳۲ ۱۹,۶۶۵,۸۰۵ ۰ ۳,۳۸۱ ۵۸۳,۹۵۶ ۳۵۷ ۲۹۹,۸۵۷ ۲۸۴,۰۹۹ ۵,۵۸۷,۰۳۵,۴۷۲,۷۹۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۹,۵۳۳,۱۴۱ ۱۹,۳۹۵,۱۶۴ ۰ ۵,۰۱۰ ۵۸۰,۵۷۵ ۹ ۲۹۹,۵۰۰ ۲۸۱,۰۷۵ ۵,۴۵۱,۴۹۵,۸۳۹,۷۵۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۹,۷۲۱,۰۳۷ ۱۹,۵۷۷,۰۸۰ ۰ ۰ ۵۷۵,۵۶۵ ۰ ۲۹۹,۴۹۱ ۲۷۶,۰۷۴ ۵,۴۰۴,۷۲۲,۸۰۱,۳۰۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۹,۵۵۵,۹۳۷ ۱۹,۴۱۳,۹۴۹ ۰ ۰ ۵۷۵,۵۶۵ ۰ ۲۹۹,۴۹۱ ۲۷۶,۰۷۴ ۵,۳۵۹,۶۸۶,۴۶۱,۵۹۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۹,۵۵۶,۸۲۵ ۱۹,۴۱۴,۸۳۶ ۰ ۷,۳۲۹ ۵۷۵,۵۶۵ ۹۵ ۲۹۹,۴۹۱ ۲۷۶,۰۷۴ ۵,۳۵۹,۹۳۱,۴۲۵,۵۲۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۹,۵۵۷,۷۸۰ ۱۹,۴۱۱,۹۷۱ ۰ ۳,۸۲۸ ۵۶۸,۲۳۶ ۷۲ ۲۹۹,۳۹۶ ۲۶۸,۸۴۰ ۵,۲۱۸,۷۱۴,۱۵۰,۰۰۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۸,۸۲۱,۳۲۶ ۱۸,۶۸۴,۸۴۵ ۰ ۲۲۳ ۵۶۴,۴۰۸ ۰ ۲۹۹,۳۲۴ ۲۶۵,۰۸۴ ۴,۹۵۳,۰۵۳,۴۰۶,۷۷۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۸,۷۰۴,۰۹۴ ۱۸,۵۶۶,۹۵۱ ۰ ۷۸۵ ۵۶۴,۱۸۵ ۳۲ ۲۹۹,۳۲۴ ۲۶۴,۸۶۱ ۴,۹۱۷,۶۶۱,۱۱۴,۹۵۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۸,۴۵۱,۵۰۶ ۱۸,۳۱۶,۱۳۱ ۰ ۰ ۵۶۳,۴۰۰ ۱۰۵ ۲۹۹,۲۹۲ ۲۶۴,۱۰۸ ۴,۸۳۷,۴۳۶,۶۶۸,۸۰۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۸,۳۳۶,۰۶۵ ۱۸,۲۰۱,۵۴۳ ۰ ۰ ۵۶۳,۴۰۰ ۰ ۲۹۹,۱۸۷ ۲۶۴,۲۱۳ ۴,۸۰۹,۰۸۴,۱۶۳,۲۸۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۷,۹۰۱,۴۹۴ ۱۷,۷۶۹,۸۰۴ ۰ ۰ ۵۶۳,۴۰۰ ۰ ۲۹۹,۱۸۷ ۲۶۴,۲۱۳ ۴,۶۹۵,۰۱۳,۱۹۲,۷۲۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۷,۹۰۲,۴۱۶ ۱۷,۷۷۰,۷۲۶ ۰ ۱ ۵۶۳,۴۰۰ ۱,۴۱۵ ۲۹۹,۱۸۷ ۲۶۴,۲۱۳ ۴,۶۹۵,۲۵۶,۷۶۰,۸۰۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۷,۹۰۲,۶۳۶ ۱۷,۷۷۱,۶۴۷ ۰ ۲۲ ۵۶۳,۳۹۹ ۱,۳۳۰ ۲۹۷,۷۷۲ ۲۶۵,۶۲۷ ۴,۷۲۰,۶۲۹,۳۵۸,۷۹۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۷,۷۱۳,۱۵۳ ۱۷,۵۸۳,۸۴۹ ۰ ۳۳ ۵۶۳,۳۷۷ ۲,۷۸۳ ۲۹۶,۴۴۲ ۲۶۶,۹۳۵ ۴,۶۹۳,۷۴۴,۶۸۶,۰۸۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۷,۷۹۷,۳۶۹ ۱۷,۶۶۸,۸۰۸ ۰ ۱۰۹ ۵۶۳,۳۴۴ ۵,۳۱۷ ۲۹۳,۶۵۹ ۲۶۹,۶۸۵ ۴,۷۶۵,۰۱۲,۶۰۰,۸۵۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۸,۱۶۱,۱۶۲ ۱۸,۰۳۲,۵۶۴ ۰ ۱۸۵ ۵۶۳,۲۳۵ ۲ ۲۸۸,۳۴۲ ۲۷۴,۸۹۳ ۴,۹۵۷,۰۲۵,۶۲۱,۳۸۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۸,۵۸۱,۸۳۰ ۱۸,۴۵۰,۲۶۱ ۰ ۰ ۵۶۳,۰۵۰ ۰ ۲۸۸,۳۴۰ ۲۷۴,۷۱۰ ۵,۰۶۸,۴۷۱,۳۰۳,۱۳۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱۸,۹۸۴,۹۶۰ ۱۸,۸۵۰,۶۷۶ ۰ ۰ ۵۶۳,۰۵۰ ۰ ۲۸۸,۳۴۰ ۲۷۴,۷۱۰ ۵,۱۷۸,۴۶۹,۱۲۵,۷۳۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۸,۹۸۵,۸۵۴ ۱۸,۸۵۱,۵۶۹ ۰ ۲,۰۴۱ ۵۶۳,۰۵۰ ۱۵۷ ۲۸۸,۳۴۰ ۲۷۴,۷۱۰ ۵,۱۷۸,۷۱۴,۶۳۳,۰۱۲