صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر آدرس محل اقامت صندوق و سایر موارد مورخ 1399/12/25 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
2 آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق و سایر موارد مورخ 1399/12/19 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
3 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1399/04/01 ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1399/04/31در خصوص افزایش سقف واحدها ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
5 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/04/31 مربوط به افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
6 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1399/04/31 با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
7 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/04/03 با موضوع تغییر نحوه انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق از روزنامه کثیرالانتشار به کدال در امیدنامه صندوق ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
8 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/04/03 با موضوع تغییر نحوه انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق از روزنامه کثیرالانتشار به کدال در اساسنامه صندوق ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
9 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/01/04با موضوع تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/01/31 ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
10 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/04/03 با موضوع تغییر نحوه انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از روزنامه کثیرالانتشار به کدال در امیدنامه صندوق ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
سایز صفحه