صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر آدرس محل اقامت صندوق و سایر موارد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۲ آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق و سایر موارد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱در خصوص افزایش سقف واحدها دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ مربوط به افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۷ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با موضوع تغییر نحوه انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق از روزنامه کثیرالانتشار به کدال در امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۸ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با موضوع تغییر نحوه انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق از روزنامه کثیرالانتشار به کدال در اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴با موضوع تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با موضوع تغییر نحوه انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از روزنامه کثیرالانتشار به کدال در امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با موضوع تغییر نحوه انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از روزنامه کثیرالانتشار به کدال در اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۲ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تصویب صورت‌های سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ و سایر موارد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۱۵ آگهی دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف هزینه های حسابرس و نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۱۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲با موضوع تغییر نصاب سرمایه گذاری در ترکیب دارایی ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۱۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر نصاب سرمایه گذاری در ترکیب دارایی های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۱۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶با موضوع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۲۰ آگهی دعوت به مجمع با موضوع حذف سقف هزینه های عضویت در کانون‌ها در صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۲۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۲۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۲۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۲۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵با موضوع تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
۲۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
۲۶ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۲۷ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۲۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۲۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۳۰ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۳۱ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر رکن مدیر و متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۳۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
۳۳ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ با موضوع تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۳۴ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
۳۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۳۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
۳۷ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ با موضوع تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
۳۸ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
۳۹ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۴۰ آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۴۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۴۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۴۵ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۴۶ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۴۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش سقف هزینه های صندوق و تغییر در محاسبه کارمزد مدیر از ماخذ گواهی سپرده و سپرده های بانکی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
۴۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
۴۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت‌های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
۵۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۵۱ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۵۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
۵۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۵۴ فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۵۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۵۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
۵۷ برگزاری مجمع عمومی سالیانه مورخ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۵۸ اسامی حاضر در مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
۵۹ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در خصوص افزایش سقف هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۶۰ خلاصه صورت جلسه مجمع مورخ۹۵/۰۹/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
۶۱ تایید صورت جلسه مجمع ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
۶۲ برگزاری مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
۶۳ مجمع تغییر هزینه های سال مالی منتهی به ۹۵.۰۱.۳۱ صندوق یکم ابان برگزار گردید و مصوبات آن به شرح پیوست مورد تصویب سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
۶۴ برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشتر یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
۶۵ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
۶۶ صورت جلسه مجمع۲۰/۱۲/۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
۶۷ مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۶۸ برگزاری مجمع صندوق یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
۶۹ برگزاری مجمع صندوق یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۷۰ برگزاری مجمع صندوق یکم آبان دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۳۰