صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مجمع درخصوص افزایش سقف هزینه نرم افزار و حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ مجمع تغییر نصاب سرمایه گذاری در ترکیب دارایی‌های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ مجمع حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ مجمع افزایش سقف کارمزد متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ مجمع تغییر ترکیب دارایی و تغییر در هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ درخصوص افزایش سقف هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ برگزاری هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ تصمیمات مجمه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ مجمع مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ تغییرات امیدنامه