صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ (۲.۷۷۳)% (۲.۳۱۵)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ (۲.۵۶۷)% %۰.۴۱۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ (۲۴.۸۲۴)% (۲۰.۹۸۱)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ (۳۲.۱۱۳)% (۲۸.۵۱۸)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ %۱۲۹.۴۶۴ %۱۱۲.۱۷۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ %۱۵۱۲.۶۶۱ %۱۴۶۵.۳۷۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳۸۰۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۷۷)% (۹۹.۷۸)%